Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Afet durumu bilincinin arttırılması ve istenmeyen bir afet durumunda personellerinizin yapılması gerekilen müdahaleler konusunda eğitilmeleri amaçlanmıştır.

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

İLGİLİ YÖNETMELİKLER:

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK:

İşverenin yükümlülükleri:

d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.


(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.


(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

Eğitimlerin belgelendirilmesi
MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Eğitim Amacı:
Afet durumu bilincinin arttırılması ve istenmeyen bir afet durumunda personellerinizin yapılması gerekilen müdahaleler konusunda eğitilmeleri amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği :

 • Temel Afet Bilinci
 • Temel Kavramlar ve Tanımların Yönetimi
 • Afet ve Acil Durumların Yönetimi
 • Afet ve Acil Durum Planlarının Yönetimi
 • Arama Kurtarma Eğitimi
 • Enkazda Müdahale (Profesyonel Ekip Örnekleri)
 • Afetlerde Temel İlkyardım Bilgilendirilmesi
 • Kurtarmada Kullanılan İpler ve Düğümler (Uygulamalı)
 • Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi
 • Temel Yangın Eğitimi ve Yangın Söndürücü Kullanma Becerisi
 • Eğitimin Süresi :16 Saat (12 saat Teorik ve 4 saat Uygulamalı Eğitim)

Katılımcılar:Tüm İşyeri Çalışanları
Sertifika: Eğitimin sonunda eğitim katılım belgesi verilecektir.

İlgili Kanun ve Tüzükler:
 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 2. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun,
 3. 6 / 3150 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil Ve Tedbirler Tüzüğü
Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş